بخش اول ” ضرورت کار تشکیلاتی”

تبیین ضرورت‌های وجودی تشکیلات دانش‌جویی در دانش‌گاه‌ها بخش اول همین که آدم از مدرسه به دانش‌گاه می‌آید یک جور دیگر به او نگاه می‌کنند. گویی تا کنون نه از سیاست چیزی می‌فهمیده و نه از اجتماع و اقتصاد و … برای این دانش‌آموزی که حالا توانسته به دانش‌گاه بیاید ارزشی […]