بخش اول

قهرمان کسی است که بر خویشتن چیره باشد. رسول خدا «صلی الله علیه و آله»          بی شک کارآیی نیروها ، وقتی به هم پیوسته گردد ، بیشتر خواهد بود . چه بسیار کارهای بزرگ که با نیروهای فردی انجام شدنی نیست . به ویژه ، در روزگاری […]