بخش دوم

ادامه بخش اول: ارزش گذاری منصفانه به کار خود و دیگران      ممکن است در کار یک گروه پیشرفتی حاصل شود و رفته رفته ارزش و موقعیتی به دست آورند . در این صورت باید عوامل مؤثر را به خوبی شناخت و از آنان حمایت و تقدیر کرد ، نه […]