بخش چهارم “معرفی جامعه اسلامی دانشجویان”

 معرفی جامعه اسلامی دانش‌جویان بخش اول سالهای حوالی ۶۶ – ۶۵ فضای کشور فضایی سیاسی بود و مجموعه شرایط حاکم بر دانش‌گاه‌ها موجب ایجاد فضایی یک‌طرفه و به معنای واقعی انحصارطلبانه در محیط دانش‌گاه گردیده بود. استراتژی انجمن‌های اسلامی به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت که ناشی از تفکر سیاسی آن مجموعه بود […]