لغتنامه

Action:  قابلیت ویژه ای که امکان انجام عملیاتی یکسان برای چند تصویر را امکان پذیر می کند و می تواند عملیات را ضبط کند . Add: جمع بستن ، افزودن Add noise:افزودن پارازیت Adjustment Layers: لایه های تنظیمی Adjust:اصلاح ، تنظیم Adobe:شرکتی است که در زمینه ی طراحی و ساخت […]