جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

این خود گذشت و شهامت می خواهد که آدمی پیش خود اعتراف کند کمبودهایی دارد و از عهده برخی … برنمی آید ، یا درباره … اعتراف کند که بهتر از خود اوست و مثلاً قدرت مدیریت ، قاطعیت ، تدبیر ، پشتکار یا روشن بینی بیشتری دارد .