جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

نیروهای … در برابر قدرتهای عظیم محکوم است ، تحقیقات علمی وسیع بدون همفکری و همکاری به ثمر نمی رسد ، و طرحهای بزرگ در زمینهٌ خدمات و فعالیتهای اجتماعی با نیروی انسانی پراکنده و سرمایه های … محدود عملی نیست .