جای خالی را با گزینه صحیح پر کنید

اداره کنندگان کشور همان کسانی هستند ‏که امروز در … دارند … می‌کنند. اگر ضعیف باشند، اگر … باشند، اگر میل به … بر ‏میل به کار و تلاش و مجاهدت غلبه پیدا کند، اگر منافع … بر منافع جمع و منافع بلند مدت غلبه پیدا کند، ‏نمی‌شود.