جای خالی را با گزینه صحیح پر کنید

… محلی است برای خودسازی. معبدی است که انسان در آن به‌تر می‌تواند خودش را بسازد و این ساختن با آن دستورالعمل‌های انتزاعی و مریخی که مثل زیستنِ در خلاء می‌ماند متفاوت است. در … آن‌چه را آموخته‌ایم می‌شود به‌ کارگرفت و خود این یعنی در واقعیت‌ها زیستن و پله‌پله […]